Vastuullisuusraportti

GRI-indeksi

Hansel raportoi kansainvälisesti hyväksytyn ja vuonna 2013 päivitetyn Global Reporting Initiative GRI 4 -ohjeiston Core-tason edellyttämällä tavalla. GRI-ohjeiston mukaisesti alla on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin perussisältö sekä suorat linkit kyseiseen tietoon. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilinpäätökseen.

Yleinen perussisältö Lisätiedot Ulkoinen varmennus
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto
G4-8 Markkina-alueet
G4-9 Raportoivan organisaation koko
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
G4-12 Organisaation toimitusketju
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla  Ei muutoksia
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-17 Konsernin laskentaraja Hansel ei ole konserni
G4-18 Raportin sisällönmäärittely
G4-19 Olennaiset näkökohdat
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Koskee koko Hanselia
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei muutoksia
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso
G4-29 Edellisen raportin päiväys
G4-30 Raportin julkaisutiheys
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja
G4-32 GRI-sisältövertailu
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen
Hallinto
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat
G4-36 Vastuuhenkilöt
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

 

  vaikutus organisaation ulkopuolella
  vaikutus organisaation sisäpuolella
  johtamiskäytäntö
  tunnusluku
Näkökohta Johtamiskäytäntö ja tunnusluvut Poisjätetyt kohdat Ulkoinen varmennus Raportoinnin rajaus Hanselin ulkopuolella G4-21
Taloudellinen vastuu
Välilliset taloudelliset vaikutukset
 
 Hanselin toiminnan tavoitteena on säästöjen aikaansaaminen
 Vastuullisuuden johtaminen
 Säästöjen arviointi
 Hanselin liiketoimintamalli, G4-EC8
Valtionhallinto
Ostokäytännöt
 
 Ostokäytäntöihin vaikuttavat kokonaisuudet
 Vastuullisuuden huomioiminen hankintaprosessissa
 Toimittajien tasapuolinen kohtelu
 Puitejärjestelyt, joissa alueellisuus huomioitu, G4-EC9
 Pk-yritysten osuus puitejärjestelyissä
Indikaattori on raportoitu puitejärjestelyiden osalta. Indikaattorista G4-EC9 ei ole raportoitu prosenttia ostobudjetista vaan prosenttimäärä puitejärjestelyistä, joissa alueellisuus on huomioitu, sillä Hansel ei seuraa asiakkaidensa ostobudjettia. Näkökohta on raportoitu puitejärjestelyiden osalta, ja sen vaikutukset koskevat valtionhallintoa ja sopimustoimittajia.
Ympäristövastuu
Tuotteet ja palvelut
 
 Vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa
 Toimintaan vaikuttavat trendit
 Ympäristönäkökohdat palveluissa ja tuotteissa
 Hanselin toimintaan sopiva indikaattori on ympäristötunnuksellisten puitejärjestelyjen kautta tehtyjen hankintojen määrä
G4-EN27 Indikaattori on korvattu toisella, sillä Hansel ei itse tuota puitejärjestelyjen kautta hankittavia tuotteita ja palveluita. Sopimustoimittajat
Sosiaalinen vastuu
Työllistäminen
 
 Hanselin tasa-arvosuunnitelma
 Työtyytyväisyyskysely ja esimiesarvioinnit
 Henkilöstön vaihtuvuus, G4-LA1
Koulutus
 
 Strategiassa painotetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä
 Koulutustunnit, G4-LA9
 Osaamisen kehittämisen ohjelmat, G4-LA10
G4-LA10 b ei raportoitu, sillä indikaattorin tarkoittaman poistuvuuden määrä on hyvin pientä Hanselissa ja näin ollen tällä ei ole olennaista vaikutusta.
Lahjonnan ja korruption vastaisuus
  
 Yhtiön hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet
 Ei korruptiotapauksia
 Eettisten ohjeiden koulutus, G4-SO4
Sopimustoimittajat
Valtionhallinto
Tuote- ja palvelutiedot
  
 Hanselin strategisena tavoitteena vahva rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä
 Asiakastyytyväisyys
 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset, G4-PR5
Valtionhallinto
Sopimustoimittajayhteistyö:
– Ympäristöarvioinnit
– Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
 
 Ympäristönäkökohtien huomioiminen
 Uusien toimittajien ympäristöselvitykset, G4-EN32
 Sosiaalisen vastuun riskianalyysi
 Taloudellinen vastuu puitejärjestelyissä
 Uusien toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi, G4-SO9
 Ei voida esittää prosenttiosuutta, sillä selvitys on ollut vapaaehtoinen. Toimitusketjun osalta selvitykset ulottuvat sopimustoimittajiin, mutta ei näiden alihankkijoihin.