Vastuullisuusraportti

Organisaatio

Hanselin hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä. Hallituksessa on kaksi naista ja kolme miestä. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä.

Vastuullisuuden johtamista seurataan osana yhtiön strategista johtamista. Hallitus käsittelee vastuullisuusraportin luonnoksen ja kommentoi sitä. Hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yhteiskuntavastuuseen perehtyviä jäseniä, eikä hallituksen palkkioita ole sidottu yhteiskuntavastuutyön tuloksiin.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä on toimitusjohtaja mukaan lukien viisi henkilöä: kaksi miestä ja kolme naista.

Hanselin organisaatio

organisaatio

organisaatio_mobiili

Yhtiön puitejärjestelyistä vastaava Puitejärjestelyhallinta -osasto on jaettu kolmeen hankintasektoriin: Tietohallinnon hankinnat, Hallinnon palveluhankinnat sekä Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat. Osastolla työskentelee eri toimialojen asiantuntijoita ja kilpailuttamiseen erikoistuneita konsultteja.

Asiakkuuksien ja sidosryhmien hallinta -osasto vastaa yhtiön myynnin edistämisestä, markkinointiviestinnästä ja asiakaspalvelusta. Lakiasiat ja kilpailutus -osasto tarjoaa Hanselin sekä valtionhallinnon asiakkaiden tarjouskilpailujen toteuttamiseen liittyviä hankintojen asiantuntijapalveluja sekä juridisia asiantuntijapalveluja.

Yhtiössä toimii myös puitejärjestelyjen sisäisiä kevennettyjä kilpailutuksia tukeva minikisatiimi, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita kevennettyjen kilpailutusten läpiviemisessä.

Talous ja hallinto -osasto koostuu taloushallinnosta, viestinnästä ja henkilöstöhallinnosta. Osasto vastaa yhtiön ulkoisesta ja sisäisestä laskennasta sekä vastuullisuusraportoinnista. Viestintä vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta, henkilöstöhallinto resursoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Tietohallinto.

Yhtiöllä on yksi toimipiste ja se sijaitsee Helsingissä Pääpostitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.