Vastuullisuusraportti

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyys

Hanselissa seurataan säännöllisesti asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittymistä. Palautetta kerätään asiakkailta ja toimittajilta laajojen kyselytutkimusten avulla noin kerran vuodessa.

Viimeisin toimittajatyytyväisyyskysely tehtiin kesäkuussa 2014 ja uusin asiakastyytyväisyyskysely tammikuussa 2015. Tuloksia käydään läpi yhtiön johtoryhmässä ja niitä hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa yhdessä henkilöstön kanssa.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Hanselin palveluihin

Asiakastyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen mukaan Hansel on onnistunut kehittämään toimintaansa myönteisellä tavalla. Hanselin asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 3,87 asteikolla 1–5 (3,84 vuonna 2014).

Asiakkaat antoivat kyselyssä korkeimmat arvosanat hankintalain tuntemuksesta ja kilpailutusosaamisesta. Lisäksi hanselilaisten palveluasenne ja yhteyshenkilöiden toiminta sekä yhtiön viestintä saivat kyselyssä korkeat arvosanat.

Kehityskohteiksi, joihin Hansel pystyy toiminnallaan vaikuttamaan, asiakkaat nimesivät hankinnan kohteen ja asiakkaan tarpeiden tuntemuksen.

Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 327 asiakasta ja vastauksia saatiin jokaiselta hallinnonalalta. Eniten vastauksia saatiin puolustusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä sisäasiainministeriön hallinnonaloilta.

Sopimustoimittajat arvostavat Hanselin toiminnan tasapuolisuutta

Sopimustoimittajille suunnattu kysely toteutettiin kesäkuussa 2014 ja siihen vastasi 421 sopimustoimittajan yhteyshenkilöä. Toimittajien kokonaistyytyväisyys oli 3,88 asteikolla 1–5.

Kyselyssä toimittajat antoivat korkeimmat arvosanat hankintalain ja kilpailumenettelyjen tuntemuksesta, yhteyshenkilöiden toiminnasta ja Hanselin viestinnästä. Sopimustoimittajat antoivat korkeat arvosanat myös Hanselin toiminnan tasapuolisuudesta.

Hankinnan kohteen tuntemus ja kilpailutusprosessin sujuvuus saivat kyselyssä sopimustoimittajilta alimmat arvosanat.

60 prosenttia vastaajista olivat isojen yritysten edustajia, 40 prosenttia pk-yritysten yhteyshenkilöitä. Isojen yritysten ja pk-yritysten kokonaistyytyväisyydessä ei ole merkittäviä eroja.

kokonaisuustyytyvaisyys_fi
kokonaisuustyytyvaisyys_fi

Automaattista palautteen keräämistä

Laajojen kyselytutkimusten lisäksi olemme vuoden 2014 aikana ottaneet käyttöön toimintamallin, jossa asiakkailta ja toimittajilta kerätään palautetta jokaisen kilpailutusprojektin ja konsultointihankkeen jälkeen.

Kyselyt lähetetään pääsääntöisesti kaikille kilpailutusprojekteihin osallistuneille tahoille. Tavoitteena on kerätä palautetta prosesseista kehittääksemme sidosryhmiemme kanssa tehtävää yhteistyötä.

Keräämme myös palautetta asiakkaiden tyytyväisyydestä puitejärjestelyyn ennen sopimuskauden päättymistä, jotta mahdolliset kehittämistoiveet voidaan huomioida seuraavaa puitejärjestelyä silmälläpitäen.