Vastuullisuusraportti

Sidosryhmäanalyysi

Hanselin tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, toimittajat, omistaja ja työntekijät. Yhtiöllä on myös lukuisa määrä muita sidosryhmiä, kuten esimerkiksi hankintalainsäädännöstä vastaava lainsäätäjä, kansalaisjärjestöt, toimialajärjestöt ja tiedotusvälineet.

Vuoden 2013 alussa yhtiössä päivitettiin sidosryhmäanalyysi, jossa käytiin läpi ja luokiteltiin kaikki oleelliset sidosryhmät sekä arvioitiin niiden vuorovaikutussuhde sekä odotukset Hanselia kohtaan.

Sidosryhmäanalyysi tärkeiden sidosryhmien osalta, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä

Sidosryhmä Odotukset ja tarpeet Vaikutukset sidosryhmiin Johtamis- ja yhteistyötavat
Asiakassuhteet
Hankintayksiköt Asiakkaan tarpeet huomioivia, ehdoiltaan ja hinnoiltaan edullisia, laadukkaita ja mahdollisimman helppokäyttöisiä sekä oikeudellisesti kestäviä toimintamalleja hankintojen tekoon. Tukea omien hankintojen kilpailuttamiseen. Säästöjä valtionhallinnon organisaatioiden hankintamenoihin sekä hankintatoimeen käytetyn työmäärän pienentyminen. Kestävien valintojen keskitetty huomioiminen valtionhallinnon hankinnoissa. Toiminta perustuu vuosittain laadittavaan asiakkuussuunnitelmaan, johon kirjataan painopistealueet sekä merkittävimmät toimenpiteet asiakassuhteen kehittämiseksi. Vastuutaho: asiakkuusjohtaja, asiakkuuspäälliköt
Konsernipalveluiden tuottajat Hanselin odotetaan tukevan palvelukeskusten toimintaa puitejärjestely­tarjonnallaan sekä hankintalainsäädännön ja kilpailutuksen osaamisellaan. Säästöjä valtionhallinnon organisaatioiden hankintamenoihin sekä hankintatoimeen käytetyn työmäärän pienentyminen. Kestävien valintojen keskitetty huomioiminen valtionhallinnon hankinnoissa. Konsernipalveluiden tuottajat nähdään valtionhallinnon hankintojen ohjaajina vastaamassaan palvelu- ja tuotekategoriassa. Yhtiö pyrkii kehittämään omaa ratkaisutarjontaansa ja tukemaan paremmin keskusten toimintaa. Vastuutaho: asiakkuusjohtaja, hankintasektoreiden päälliköt
Toimittajasuhteet
Puitesopimustoimittajat Tuloksekasta kaupankäyntiä valtionhallinnon organisaatioiden kanssa. Ammattitaitoisia kilpailutuksia sekä syrjimätöntä ja tasapuolista kohtelua. Merkittäviä myyntivolyymejä kilpailutuksissa menestyneille toimittajille. Toimittajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu. Kestäviä valintoja edistävät vaatimukset. Toimittajayhteistyö toteutetaan vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman mukaisesti. Vastuutaho: toimialajohtaja, toimialapäälliköt
Sisäiset suhteet
Omistaja Hyvin johdettu, vastuullinen yhtiö, joka tuottaa säästöjä valtion hankintatoimeen. Säästöjä valtion toimintamenoihin hankintatoimen parantuneella tuottavuudella ja hankintamenosäästöillä. Oikeudellisesti kestävästi toimiva valtion hankintatoimi. Yhtiö pyrkii aktiivisesti esittämään yhteishankintayksikön näkemyksiä valtion hankintatoimen kehittämis- ja säästömahdollisuuksista. Vastuutaho: toimitusjohtaja
Yhtiön työntekijät Turvattu ja palkitseva työpaikka. Mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää. Pitkäjänteisesti ja vastuullisesti toimiva työnantaja, joka tarjoaa taloudellisen kompensaation lisäksi viihtyisän työyhteisön sekä mahdollisuuden päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. Henkilöstöhallinnon ohjelmat. Vastuutaho: talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö
Suhteet muihin sidosryhmiin
Lainsäätäjä Hankintayksikön näkökulman esittäminen lainsäädännön kehittämiseksi. Osaava ja ammattimaisesti toimiva taho, joka pystyy jakamaan käytännön kokemuksia julkisista hankinnoista sekä niitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Yhtiö tekee aktiivisesti kehitysehdotuksia, osallistuu työryhmiin, järjestää tiedotustilaisuuksia. Vastuutaho: lakiasiainjohtaja
Muu valtionhallinto Hankintayksikön ja yhteishankinta­yksiköiden näkökulmien esittäminen. Vaihtelee tahosta riippuen. Osallistutaan aktiiviseen vuoropuheluun. Säännöllisiä tapaamisia yhteistyökumppanien johdon ja vastuuhenkilöiden kanssa.
Toimialajärjestöt Vuoropuhelu sopimusehtojen kehittämiseksi. Toiminnan tehostuminen ja vaikuttavuuden lisääntyminen: Keskitetty ja tehokas vaikutuskanava edustamiensa toimijoiden edunvalvonnassa valtionhallinnon hankinnoissa. Yhteistyön ylläpitäminen: säännölliset tapaamiset, edustuksen ottaminen mukaan kilpailutuksiin. Vastuutaho: toimialapäälliköt
Kansalaisjärjestöt Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen. Toiminnan tehostuminen ja vaikuttavuuden lisääntyminen: Keskitetty ja tehokas vaikutuskanava kestävien valintojen edistämiseksi valtionhallinnon hankinnoissa. Yhteistyön luominen ja informaation jakaminen. Järjestöjen asiantuntemuksen hyödyntäminen puitejärjestelykilpailutuksissa. Vastuutaho: vastuullisuusryhmä
Tiedotusvälineet Tietoa ja uutisaiheita valtionhallinnon hankinnoista ja hankintatoimesta. Toiminnan tehostuminen: Ammattimaisesti toimiva taho, jolta saa keskitetysti luotettavaa tietoa valtionhallinnon hankinnoista ja hankintatoimesta. Median tarpeisiin vastaaminen aktiivisen palvelun kautta. Vastuutaho: viestintäpäällikkö