Vastuullisuusraportti

Markkinoiden toimivuus ja pk-yritykset

Markkinoiden toimivuuden varmistaminen ja kilpailun lisääminen ovat tärkeä osa taloudellista vastuullisuutta. Hansel pyrkii aina kun se on mahdollista huomioimaan kilpailutuksissa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset. Yhtiö tekee myös asiaan liittyvää yhteistyötä Suomen Yrittäjien kanssa.

Hanselilla on kaiken kaikkiaan 383 sopimustoimittajaa. Näistä 20 ovat ulkomaisia toimittajia, jonka lisäksi neljässä ryhmittymässä on vähintään yksi ulkomainen yritys. Seuraamme sekä pk-yritysten osuutta kaikista sopimustoimittajista että sitä, miten puitejärjestelymyynti jakaantuu pk-yritysten ja suurten yritysten välillä. Pk-yrityksen määrittelyssä käytetään Euroopan komission mukaista määritelmää2.

Pk-yritysten osuus Hanselin toimittajista vuonna 2014 oli 43 prosenttia. Luku kattaa kaikki Hanselin kanssa suorassa sopimussuhteessa olevat toimittajat, alihankkijoita ei ole huomioitu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankintoja tehtiin pk-yrityksiltä Hanselin sopimuksia hyödyntäen yli 91 miljoonalla eurolla.

Pk-yritykset sopimustoimittajina*

2014 2013 2012 2011 2010
Pk-yrityksiä sopimustoimittajina, lkm  164 173 161 263 342
Pk-yritysten osuus sopimustoimittajista, %  43 46 46 64 71
Pk-yrityksiltä tehdyt yhteishankinnat, M€  91,5 70,8 115,0 176,2 203,3
Pk-yrityksiltä tehtyjen yhteishankintojen osuus, %  12,8 10,2 16,7 26,1 36,7

*Luokitteluperiaatteita tarkennettiin vuonna 2012 yhdistysten sekä kunta- ja kaupunkiomisteisten yhtiöiden osalta, jotka sisältyvät luokkaan muut. Lisäksi luokittelua on korjattu joidenkin kansainvälisiin konserneihin kuuluvien yhtiöiden osalta, jotka Suomen toimintojen pienuuden takia oli aikaisemmin luokiteltu pk-yrityksiksi.

Koska Hanselin asiakkaiden hankintavolyymit ovat usein suuria, voi pienillä yrityksillä ajoittain olla vaikeuksia vastata suuriin tilausmääriin. Hanselin kilpailutuksiin saa osallistua siten, että osa hankinnasta toteutetaan alihankkijoiden toimesta. Mahdollisuus käyttää alihankkijoita edistää pk-yritysten mahdollisuutta osallistua yhteishankintoihin.

Hansel sallii myös yritysten muodostamat ryhmittymät tarjouskilpailuissa. Ryhmittymät voivat helpommin vastata suuriin tilausmääriin, mikä edesauttaa pk-yritysten pääsyä valtion sopimustoimittajiksi.

Pk-yrityksiltä puitejärjestelyjen kautta tehdyt hankinnat ovat vähentyneet viime vuosien aikana. Lasku johtuu muun muassa Sähkö-puitejärjestelystä, josta tuli vuonna 2011 euromääräisesti yhtiön suurin puitejärjestely, kun valtion sähköhankinta päätettiin keskittää Hanselin kautta tehtäväksi yhteishankinnaksi. Sähkön sopimustoimittaja ei ole pk-yritys.

On myös huomattava, että eräillä toimialoilla ei ole lainkaan pk-yrityksiä, kuten esimerkiksi reittilennoissa ja leasingpalveluissa. Lisäksi on sopimuksia, jotka on tehtävä valtakunnallisesti – esimerkiksi tietoliikenteen ja puheliikenteen puitejärjestelyt.

Hankintojen jakaminen

Puitejärjestely perustuu hankintalakiin. Puitejärjestelyyn valitaan toimittajat tarjouskilpailulla, joka voi olla esimerkiksi alueellinen. Tarjouskilpailut kilpailutetaan yleensä EU-laajuisella avoimella menettelyllä.

Asiakkaat tekevät usein hankintoja puitejärjestelyn sisällä kevennetyllä kilpailutuksella. Näihin minikisoihin voivat osallistua vain puitejärjestelyyn valikoituneet toimittajat. Esimerkiksi työterveyshuollon tai painatuspalvelujen kevennettyyn kilpailutukseen voivat osallistua puitejärjestelyn sopimuskaudella ko. maantieteelliselle alueelle tai tuoteryhmään valitut toimittajat.

Kaikissa Hanselin kilpailutuksissa harkitaan erikseen kilpailutusten toteuttamisen tapaa markkinoiden toimivuuden ja asiakastarpeiden kannalta. Mahdollisuuksien mukaan hankinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin pk-yrityksillä on paremmat mahdollisuudet osallistua. Pk-yrityksillä on mahdollisuus tarjota myös ryhmittyminä isompiin kokonaisuuksiin.

Tarjouskilpailuja ei voida kuitenkaan erikseen suunnata pk-yrityksille, vaan tarjouskilpailun voittaa aina kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja tai tarjoajat riippumatta yrityksen koosta. Noin 10 prosenttia Hanselin puitejärjestelyistä on kilpailutettu alueellisesti.

Alueellisia näkökohtia on huomioitu esimerkiksi Työterveyshuollon palvelut -puitejärjestelyssä, joka on jaettu yli 60 maantieteelliseen alueeseen. Tavoitteena on muun muassa tukea paikallisten terveyspalveluiden saatavuutta. Työterveyshuollon puitejärjestelyyn valittiin 25 sopimustoimittajaa.

Alueellisuusnäkökohdat huomioitiin myös kotimaan majoitus- ja kokouspalveluiden puitejärjestelyssä, joka jaettiin noin 70 alueeseen, jotta asiakkaiden majoitustarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin. Majoitus- ja kokouspalveluihin valittiin yhteensä noin 90 sopimustoimittajaa.

Tietokoneita koskevassa puitejärjestelyssä sopimustoimittajien vastuulla on huolehtia huoltopalveluiden toimivuudesta valtakunnallisesti. Tämä toteutetaan käytännössä alueellisesti laajan alihankkijaverkoston avulla, jolloin asiakkailla on käytössään lähes 140 huoltopistettä.

Hankintalakia uudistetaan

Euroopan unionin valmistelemat uudet hankintadirektiivit hyväksyttiin helmikuussa 2014. Hanselin asiantuntijat ovat osallistuneet tiiviisti kansallisen lainsäädännön uudistamista valmistelevaan työhön, jota on tehty hankintadirektiivien hyväksymisen jälkeen.

Hanselin asiantuntijat ovat osallistuneet hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmiin sekä sihteeristön tekemään työhön. Suomen hallituksen tavoitteena on antaa eduskunnalle asiaa koskeva hallituksen esitys vuoden 2015 aikana, ja uuden hankintalain pitäisi tulla voimaan huhtikuussa 2016.

Lakiuudistus tarkoittaa hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Hanselin kannalta merkittävimmät muutokset liittyvät hankintamenettelyjen ja käytännön kilpailutusprosessin uudistuksiin, sähköisiin hankintamenettelyihin sekä yhteishankintayksiköiden asemaan ja puitejärjestelyihin liittyviin täsmennyksiin.

Lakiuudistuksen myötä myös ympäristö-, sosiaalisiin-, innovatiivisuusnäkökohtiin sekä pk-yritysten asemaan tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota.

2Henkilöstön lukumäärä alle 250, ja liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai tase enintään 43 miljoonaa euroa. Yritysten on lisäksi täytettävä ns. riippumattomuuskriteeri, jonka mukaan suuri yritys ei omista yli 25 prosentin osuutta pk-yrityksestä.