Vastuullisuusraportti

Vastuullisuuden huomioiminen puitejärjestelyissä

Asiakkaille tarjotaan helppokäyttöisiä palveluja ja puitejärjestelyjä, joissa vastuullisuusnäkökohdat on valmiiksi huomioitu. Vastuullisuusnäkökohdat pyritään aina huomioimaan mahdollisimman monipuolisesti. Tosiasia kuitenkin on, että ympäristö- ja taloudelliset näkökulmat voidaan tuotteissa ja palveluissa ottaa huomioon paljon helpommin kuin sosiaalisen vastuun näkökulmat.

Sopimusratkaisuissa huomioidaan valtioneuvoston julkaisemat ohjeet ja linjaukset, kuten esimerkiksi kesäkuussa 2013 julkaistun periaatepäätöksen kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Tämä periaatepäätös määrittelee muun muassa valtionhallinnossa käytettävien autojen päästömäärät ja energianhankintaan liittyvät periaatteet.

Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohtia on huomioitu Hanselin puitejärjestelyissä jo monen vuoden ajan. Yhtiö on käyttänyt tässä työssä apuna muun muassa Motivan ja Euroopan komission GPP toolkitin ympäristöystävällisyyttä koskevia esimerkkikriteerejä.

Ympäristökriteerejä on vaadittu esimerkiksi tietokoneiden osalta, jolloin on vaadittu muun muassa Energy Starin vaatimustason energiatehokkuuskriteerien täyttymistä. Laitteiden kierrättämiseen ja tuhoamiseen kiinnitetään huomiota, ja toimittaja on sopimuksen mukaisilla hinnoilla velvollinen noutamaan asiakkaiden vanhoja laitteita kierrätettäväksi merkistä riippumatta.

Hanselin asiakkaat voivat hankkia puitejärjestelyjen kautta vähäpäästöisiä ajoneuvoja, jotka tuottavat hiilidioksidipäästöjä alle 100 g/km. Valikoimassa on myös esimerkiksi täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä, joiden kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat erittäin pienet. Sopimuksen autovalikoima päivittyy automaattisesti ja voimme aina tarjota uusimmat ja ympäristöystävällisimmät ratkaisut asiakkaidemme käyttöön.

Ympäristönäkökulmat ovat keskeisessä asemassa toimistokalusteiden puitejärjestelyssä. Kaiken puumateriaalin ja puuhun perustuvan materiaalin on oltava peräisin laillisesti hakatusta puutavarasta. Vähintään 70 % puumateriaalista tulee metsistä, joiden hoito on todistetusti kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisia. Kalusteiden muoviosiin, liimaan, tekstiileihin ja metalliosiin on omat ympäristönäkökohtia sisältävät kriteerit. Sopimustoimittajilta on edellytetty kalusteiden kierrätyspalvelua.

Puitejärjestelyissä pyritään huomioimaan käytöstä poistettavien tuotteiden tai pakkausmateriaalin kierrättäminen aina, kun se on mahdollista. Asianmukainen kierrättäminen estää haitallisten aineiden päätymisen luontoon ja vähentää materiaalien käytöstä koituvaa ympäristörasitetta ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Taloudelliset näkökohdat

Yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista on taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvä harmaan talouden torjunta. Hallituksen toimenpiteet kohdistuvat muun muassa työvoimavaltaisten alojen harmaaseen talouteen ja tilaajavastuulain uudistamiseen.

Hanselin kannalta olennaisia työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisala, kuljetusala sekä siivous- ja turvallisuuspalvelujen alat.

Taloudellinen vastuullisuus pyritään huomioimaan mahdollisimman monipuolisesti Hanselin puitejärjestelyissä. Taloudelliseen vastuullisuuteen liittyen kilpailutuksiin osallistuvilta toimittajilta edellytetään, että yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti.

Hansel edellyttää, että tarjoajat ovat maksaneet veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa ja noudattavat ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevia lakisääteisiä velvoitteita.

Tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa edellytetään myös, että valittujen sopimustoimittajien on toimitettava selvitykset verojen maksusta, sovellettavasta työehtosopimuksesta sekä rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, arvonlisäverovelvollisuus- ja työnantajarekisteriin sovituin väliajoin.

Sopimustoimittajien taloudellisen ja juridisen aseman valvonta hoidetaan ulkopuolisen organisaation tarjoaman valvontapalvelun kautta. Hansel saa välittömästi tiedon, mikäli toimittajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu heikkenemistä tai jos sen juridinen rakenne muuttuu.

Sosiaaliset näkökohdat

Sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisessa toteutetaan julkisten hankintojen perusperiaatteita. Kriteerien täytyy olla tasapuolisia ja syrjimättömiä, suhteellisuusperiaatteen huomioivia ja avoimesti kerrottuja. Sosiaalisen näkökohdan on liityttävä hankinnan kohteeseen ja sillä tulee olla merkitystä hankinnan toteuttamisen kannalta.

Käytännössä sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen voidaan tehdä niin, että ne otetaan mukaan sopimusehtoihin esimerkiksi edellyttämällä, että toimittaja sitoutuu noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä työ- ja ihmisoikeuksia koskevia perussopimuksia.

Hansel on edellyttänyt muutamissa kilpailutuksissa tarjoajalta vapaaehtoista selvitystä ILO:n perussopimusten noudattamisesta, esimerkiksi tietokoneiden ja palvelimien puitejärjestelyiden kilpailutuksissa.

Hansel on laatinut puitejärjestelyistään sosiaalisen vastuullisuuteen keskittyvän riskianalyysin. Puitejärjestelyt sijoitettiin ns. riskimatriisiin, jonka muuttujina olivat sopimuksen merkityksellisyys euroina ja sopimuksen sosiaalisen riskin suuruus. Tavoitteena oli tunnistaa sosiaalisen vastuun näkökulmasta riskipitoiset toimialat ja puitejärjestelyt.

Riskianalyysi osoitti, että sosiaalinen riski ilmenee suurimpana eräiden ulkomaisten tuotetoimittajien ja kotimaisten palvelutoimittajien puitejärjestelyissä. Ulkomaisten tuotetoimittajien osalta korkea riski liittyi työvoimavoittoiseen tuotantotapaan, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja usein pitkään toimitusketjuun.

Sosiaalinen riski kasvaa usein, kun tuotteet on valmistettu maissa, joissa työntekijöiden oikeuksien valvonta on heikkoa tai jos tuotteen raaka-aineet tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta. Kotimaisten palvelutoimittajien osalta riskitekijät liittyvät muun muassa työvoimavaltaisiin palveluihin, alihankkijoiden suureen lukumäärään ja matalapalkka-aloihin.

Hanselilla on noin kymmenen sellaista puitejärjestelyä, jotka sijoittuivat matriisissa suuren tai erittäin suuren sosiaalisen riskin alueelle. Olemme käynnistäneet kehitystyön riskianalyysin pohjalta. Tarkoituksena on määritellä sopivat toimintamallit riskien pienentämiseksi tunnistetuilla toimialoilla.