Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen hankintaprosessissa

Hanselin tavoitteena on toimia vastuullisten hankintojen edelläkävijänä. Vastuullisuuden ja vastuullisten hankintojen merkitystä korostetaan muun muassa valtioneuvoston julkaisemissa periaatepäätöksissä ja valtion julkaisemassa hankintastrategiassa.

Puitesopimukset ovat tehokas keino edistää valtion päätösten jalkauttamista hankintoihin. Yhteishankintojen volyymi on merkittävä – vuoden 2014 aikana valtio hankki tuotteita ja palveluja puitejärjestelyjen kautta 715 miljoonalla eurolla.

Suuren hankintavolyyminsa ansiosta Hansel voi olla synnyttämässä uudenlaisia palveluita ja ohjaamassa tuotteiden kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan. Huomioimalla vastuullisuusnäkökohdat puitejärjestelyissä ja asettamalla esimerkiksi ympäristökriteereitä hankinnan kohteelle Hansel voi vaikuttaa markkinoiden tarjontaan.

vastuullisuus vastuullisuus_mobiili

vastuullisuus_2
vastuullisuus_2_0_mobiili
vastuullisuus_2

Hanselin kilpailutukset toteutetaan julkisten hankintojen lainsäädännön edellyttämällä tavalla avoimesti ja tasapuolisesti. Vastuullisuusnäkökohdat huomioidaan kilpailutuksen suunnitteluvaiheessa, kilpailutuksessa ja sopimuskaudella.

Kaikilla tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on oikeus osallistua Hanselin järjestämiin, avoimella menettelyllä toteutettaviin kilpailutuksiin, mikäli hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä kuvatut tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen hankintaprosessissa

Tarvehankinta+

– Ostetaan, vuokrataan vai korjataan
– Erityisryhmien tarpeiden huomiointi, esteettömyys, saavutettavuus (”Design for all”)

Tarjoajan soveltuvuus+

– Selvitys tarjoajan taloudellisesta tilanteesta, alihankkijoista ja palvelua koskevista ympäristönhoitotoimenpiteistä
– Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Tekniset eritelmät (tuotteen tai palvelun ominaisuudet)+

– Vaatimusmäärittely esim. EU:n GPP toolkitin avulla, ympäristö-, energiamerkin saamisen kriteerit ym.
– Erityisryhmien tarpeiden huomioon ottaminen (”Design for all”)

Vertailuperusteet (pisteytettävät asiat)+

– Tuotteen tai palvelun lisäominaisuudet, joissa vastuullisuus tulee esiin esim. EU:n GPP toolkitin avulla

Sopimusehdot ja niiden noudattamisen valvonta+

– Tuotteiden pakkaaminen ympäristöystävällisesti, kuljetuksenaikaisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, takuuehdot, käytöstä poistettujen materiaalien vastaanottaminen ja kierrätys jne.
– ILO:n perussopimusten työnormien noudattaminen, työllisyysmahdollisuuksien edistäminen, eettistä kauppaa koskevien seikkojen huomiointi, vapaaehtoinen