Vastuullisuusraportti

Strategia ja visio

Hanselin visio on toimia valtion tehokkaan hankintatoimen moottorina. Yhtiön strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa.

Haluamme toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä hankintojen asiantuntijapalvelujen tarjontaa ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailuttamisvälineet. Tällä strategiakaudella panostetaan lisäksi asiakas- ja toimittajayhteistyöhön ja sopimusvalvontaan sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Viisivuotinen strategia tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Hanselin hallitus totesi lokakuussa 2014 valmistuneessa strategian väliarviossa, että strategian toteutus on edennyt suunnitellusti.

Väliarvion yhteydessä todettiin myös, että Hanselin toimintaympäristössä ei ole strategiakauden alkamisen jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka edellyttäisivät strategian tarkentamista.

Hanselin visio 2017: Valtion tehokkaan hankintatoimen moottori

visio_1 visio_2 visio_3 visio_4

visio_2017
Vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu laajasti yhtiön strategiassa. Vastuullisuutta edistetään erityisesti puitejärjestelyiden kautta asettamalla kilpailutuksiin erilaisia vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Hanselin oman toiminnan vastuullisuusnäkökohdat liittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, hyvään taloudenhoitoon, tehokkaaseen resurssien käyttöön, henkilökunnan työhyvinvoinnin varmistamiseen sekä asiakas- ja toimittajatyytyväisyyden kehittämiseen.

Riskit ja riskienhallinta

Hanselin toimintaan liittyviä riskejä käsitellään vuosittaisen strategiatyön yhteydessä. Tavanomaisen riskikartoituksen lisäksi yhtiö tekee muutaman vuoden välein laajemman riskianalyysin riskienhallinta-asiantuntijan kanssa.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Hanselin keskeisimmät riskit liittyvät sopimustoimintaan ja erityisesti sopimusten kilpailuttamiseen.

Viimeisin riskikartoitus valmistui helmikuussa 2013. Riskikartoituksessa tunnistettiin 27 riskiä, joita arvioitiin riskin toteutumisen seurauksen suuruuden ja riskin todennäköisyyden suhteen. Näiden perusteella riskit sijoitettiin ns. riskimatriisiin.

Jokaisen riskin osalta arvioitiin syy- ja seuraussuhteita sekä toimenpiteitä riskin pienentämiseksi. Esimerkkejä riskeistä ovat lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutokset, suuri vahingonkorvaus tai hyvitysmaksu sekä henkilöstön saatavuuteen ja työssä jaksamiseen liittyvät riskit.

Valtion Sähkö -puitejärjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee valtion sähköjohdannaisia, jotka ovat Hanselin nimissä olevalla selvitystilillä Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssä. Asia on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 5.1 Vakuudet ja vastuut.