Vastuullisuusraportti

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen yhteishankinnoissa on viime vuosien aikana noussut yhä suurempaan rooliin. Hanselin vastuullisuustyötä johdetaan yhtiön normaalin johtamisjärjestelmän kautta.

Vastuullisuus huomioidaan laajasti yhtiön toiminnassa. Kiinnitämme valtion laatimien linjausten mukaisella tavalla huomiota siihen, miten ympäristövastuullisuuteen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvät asiat on huomioitu sopimuksissamme.

Hansel valvoo säännöllisesti sopimustoimittajien kykyä suoriutua tehtävistään valtionhallinnon hankintojen toteuttajana, ja olemme sitoutuneita harmaan talouden torjuntaan.

Vastuullisuusryhmällä on merkittävä rooli

Vastuullisuustyön osalta keskeisessä roolissa on säännöllisesti kokoontuva vastuullisuusryhmä, joka koostuu asiantuntijoista organisaation eri toiminnoista. Ryhmään kuuluu kahdeksan henkilöä.

Vastuullisuusryhmä kehittää ja jalkauttaa vastuullisuuteen liittyviä asioita sekä tiedottaa niistä. Ryhmän jäsenet osallistuvat sidosryhmien tilaisuuksiin ja koulutuksiin, joissa käsitellään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Vastuullisuusryhmän jäsenet ovat myös tehneet yhteistyötä muiden Pohjoismaiden hankintayksiköiden vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tiedon jakaminen ja best practices -tyyppinen oppiminen, erityisesti sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien asioiden osalta.

Lisäksi vastuullisuusryhmän jäsenet ovat luennoineet Hanselin vastuullisuustyöstä esimerkiksi asiakasorganisaatioiden tapahtumissa. Olemme myös suunnitelleet vastuullisuuteen keskittyvää koulutuspäivää, joka järjestettäisiin HAUS kehittämiskeskuksen kanssa.

Sisäinen tarkastus

Hanselin hallitus päätti vuoden 2013 lopulla perustaa yhtiöön sisäisen tarkastuksen toiminnon. Sen tehtävänä on tukea hallitusta ja toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen mukaisissa valvontatehtävissä sekä huolehtia muista toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueilla. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle.

Sisäisen tarkastuksen toiminto päätettiin vuonna 2014 ulkoistaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle (PwC). Vuoden 2014 tarkastuskohteiksi hallitus päätti Hanselin eettiset ohjeet ja tietoturvan. Eettisten ohjeiden tarkastus oli luonteeltaan konsultatiivinen ja tarkastuksen yhteydessä yhtiön eettistä ohjeistusta laajennettiin. Tietoturvan tarkastuksessa keskityttiin tietoturvan riskienhallintaan.