Vuosi 2014

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Arvostusperiaatteet

  • Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
  • Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona.
  • Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.
  • Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.2 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2014 samoina kuin vuonna 2013.

2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2014 2013
Palkat –4 855 736,95 –4 542 946,91
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –280 681,54 –292 023,85
Eläkekulut –928 991,48 –885 687,39
Muut henkilösivukulut –246 790,35 –228 117,48
Henkilöstökulut yhteensä –6 312 200,32 –5 948 775,63
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot 78 948,62 74 476,92
Henkilökunnan lukumäärä
Tilikauden lopussa 77 73
Keskimäärin tilikauden aikana 75 71
2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –18 832,27 –33 371,43
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto –29 323,18 –18 326,33
Tilikauden poistot yhteensä –48 155,45 –51 697,76
2.3 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut –1 344 207,55 –1 110 467,76
Toimitilakulut –576 646,48 –634 965,19
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –461 393,62 –459 886,81
Markkinointikulut –101 515,05 –90 916,31
Matkakulut –87 524,68 –63 246,97
Edustuskulut –4 213,82 –4 475,23
Muut liiketoiminnan kulut –156 374,64 –143 207,67
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –2 731 875,84 –2 507 165,94
2.4 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot 18 604,05 94 935,55
Valuuttakurssivoitot 18,84 38,75
Muut tuotot arvopapereista 38 817,69 2 920,38
Rahoitustuotot yhteensä 57 440,58 97 894,68
Rahoituskulut
Korkokulut –679,86 –165,99
Valuuttakurssitappiot –15,46 –5,64
Takausprovisiot 0,00 –10 652,04
Muut kulut arvopapereista –364,78 –189,53
Rahoituskulut yhteensä –1 060,10 –11 013,20
2.5 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot –26 080,49 –29 831,62
Muut palkkiot –26 701,98 –15 738,00
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –52 782,47 –45 569,62
3. Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2014 2013
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 387 410,21 366 521,38
Tilikauden lisäykset 0,00 20 888,83
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 387 410,21 387 410,21
Kertyneet poistot 1.1. –340 737,24 –307 365,81
Tilikauden poistot –18 832,27 –33 371,43
Kertyneet poistot 31.12. –359 569,51 –340 737,24
Tasearvo 31.12. 27 840,70 46 672,97
Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 733 909,18 723 699,17
Tilikauden lisäykset 62 966,45 10 210,01
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 796 875,63 733 909,18
Kertyneet poistot 1.1. –678 725,53 –660 399,20
Tilikauden poistot –29 323,18 –18 326,33
Kertyneet poistot 31.12. –708 048,71 –678 725,53
Tasearvo 31.12. 88 826,92 55 183,65
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.2 Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Vakuustalletukset 950 370,67 889 887,79
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 950 370,67 889 887,79
3.3 Muut saamiset
Matkaennakot 7 714,44 17 309,85
Muut saamiset yhteensä 7 714,44 17 309,85
3.4 Siirtosaamiset
Pankkitilin joulukuun korkojaksotus 0,00 157,75
Kulujaksotukset 83 330,66 51 954,02
Eläkevakuutusmaksusaamiset 6 041,00 0,00
Siirtosaamiset yhteensä 89 371,66 52 111,77
3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 1 969 090,75 1 977 245,20
Rahoitusarvopaperit yhteensä 1 969 090,75 1 977 245,20
Markkina-arvo Markkina-arvo
Rahasto-osuudet 2 145 967,15 2 024 770,42
4. Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2014 2013
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 12 500 000,00 12 500 000,00
Osakepääoma 31.12. 12 500 000,00 12 500 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00
Vapaa oma pääoma
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 2 548 359,89 2 352 945,42
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 2 548 359,89 2 352 945,42
Tilikauden voitto/tappio 235 252,74 195 414,47
Vapaa oma pääoma yhteensä 2 783 612,63 2 548 359,89
Oma pääoma yhteensä 31.12. 15 283 612,63 15 048 359,89
4.2 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 714 457,50 682 628,73
Palkkavelat sosiaalikuluineen 680 000,00 570 355,94
Eläkevakuutusmaksuvelat 0,00 9 972,00
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 12 017,26 5 718,13
Kulujaksotukset tilikaudelle 70 513,15 78 310,26
Siirtovelat yhteensä 1 476 987,91 1 346 985,06
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden 662 428,20 661 968,60
Vuokravastuut yli vuoden 2 108 924,00 2 852 512,59
Avoin johdannaisvastuu Nasdaq OMX Stockholm Ab:lle 44 390 393,00 53 389 679,00
Vakuustalletukset Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa 950 370,67 889 887,79
Leasing-vastuut alle vuoden 160 379,71 67 220,81
Leasing-vastuut yli vuoden 246 891,21 64 734,02
Vakuudet ja vastuut yhteensä 48 519 386,79 57 926 002,81

Valtion Sähkö -puitejärjestelyn rakennetta muutettiin vuonna 2013. Sähkön johdannaiskaupan selvitystili on Hanselin nimissä Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssä. Tilin avaaminen edellytti Hanselilta vakuustalletuksia Nasdaqille (31.12.2014 vakuuksien määrä yhteensä 950 370,67 euroa). Vakuuden määrä tarkistetaan Nasdaqin toimesta kolmen kuukauden välein.

Hansel Oy:llä on Pohjola Pankki Oyj:n kanssa limiittisopimus maksimissaan 75 miljoonan euron pankkitakauksesta, josta tilinpäätöshetkellä oli käytettävissä 50 miljoonaa euroa, sähkön hankintahinnan suojaukseen. Takauksesta oli 31.12.2014 käytössä 44 390 393,00 euroa, joka vastaa Hanselin tilinpäätöshetken vastuita Nasdaqille. Hanselin Pohjola Pankilta saaman pankkitakauksen vastavakuutena on valtion omavelkainen enintään 150 miljoonan euron valtiontakaus Hanselille sähkön hintasuojausta varten (Päätös VM/1805/02.04.06/2013).

Sähkön johdannaiskauppa on Hanselin kannalta läpikulkuerä, jolla ei ole tulosvaikutusta. Johdannaiskaupan tulos veloitetaan tai hyvitetään edelleen asiakkailta sellaisenaan. Valtion sähkönhankinnan strategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategiasta johdetut suojauspolitiikan linjaukset sovitaan valtion sähkönhankinnan ohjausryhmässä, jonka on asettanut valtiovarainministeriö. Suojauspolitiikasta päättää valtiovarainministeriö sähkönhankinnan ohjausryhmän esityksestä. Valtion sähkönhankinnan ohjausryhmän toimikausi päättyi 31.12.2014. Suojauspolitiikan mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista ja niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojauspolitiikan mukaisesti aina vuoteen 2019 asti.

Vuoden 2015 alusta alkaen ohjausryhmän nimi muutettiin valtion sähköhankinnan seurantaryhmäksi ja sen toimikaudeksi päätettiin 1.1.2015–31.12.2016. Seurantaryhmän tehtävänä on vastata valtion sähkönhankinnan seurannasta ja tehdä tarvittaessa valtiovarainministeriölle esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmä raportoi valtion sähköhankinnan tilanteesta kerran vuodessa valtion hankintatoimen neuvottelukunnalle sekä tarpeen mukaan valtiovarainministeriön johdolle.

Euroopan unionin alainen ESMA (European Securities and Markets Authority) -viranomainen on antanut EMIR-asetuksen (European Market Infrastructure Regulation), joka koskee mm. johdannaisia. Asetuksen mukaan pankkitakausten käyttö johdannaiskaupan vakuutena ei tule olemaan mahdollista enää maaliskuun 2016 jälkeen. Eri tahot Pohjoismaissa yrittävät saada muutosta tälle vaatimukselle, mm. Nasdaq tekee asian eteen edunvalvontatyötä. Tilanne asian suhteen on vielä epäselvä, mutta on mahdollista, että myös Hansel joutuu muuttamaan johdannaisten vakuusjärjestelyjä tulevaisuudessa.

5.2 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hansel Oy:llä oli vuoden 2014 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kolme ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kaksi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2014 yhtiö sai kuusi markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdessa valitus hylättiin, kahdessa jätettiin tutkimatta ja yksi raukesi. Yksi oikeuskäsittely päättyi hankintapäätöksen kumoamiseen. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2014 yhden raukeamispäätöksen, Hansel Oy:n peruutettua valituksensa.