Vuosi 2014

Rahoituslaskelma

1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) 295 108,26 259 553,23
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 48 155,45 51 697,76
Rahoitustuotot ja -kulut –56 380,48 –86 881,48
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 286 883,23 224 369,51
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys –702 504,09 –2 744 546,72
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 98 462,64 296 951,91
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –317 158,22 –2 223 225,30
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –1 060,10 –11 013,20
Saadut korot liiketoiminnasta 57 623,55 160 568,97
Maksetut välittömät verot (–) –64 138,76 –160 488,46
Rahavirta ennen satunnaisia eriä –324 733,53 –2 234 157,99
Liiketoiminnan rahavirta (A) –324 733,53 –2 234 157,99
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –62 966,45 –31 098,84
Investointien rahavirta (B) –62 966,45 –31 098,84
Rahoituksen rahavirta:
Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) –387 699,98 –2 265 256,83
Rahavarat tilikauden alussa 12 348 960,64 14 614 217,47
Rahavarat tilikauden lopussa 11 961 260,66 12 348 960,64
–387 699,98 –2 265 256,83
Rahavarat tilikauden lopussa sisältävät määräaikaistalletuksia, joihin on purkuoikeus 0,00 3 309 149,59