Vuosi 2014

Tase

VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 27 840,70 46 672,97
27 840,70 46 672,97
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 88 826,92 55 183,65
88 826,92 55 183,65
Pysyvät vastaavat yhteensä 116 667,62 101 856,62
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 950 370,67 889 887,79
950 370,67 889 887,79
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 4 276 982,69 3 662 808,93
Muut saamiset 7 714,44 17 309,85
Siirtosaamiset 89 371,66 52 111,77
4 374 068,79 3 732 230,55
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 1 969 090,75 1 977 245,20
1 969 090,75 1 977 245,20
Rahat ja pankkisaamiset 9 992 169,91 10 371 715,44
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 17 285 700,12 16 971 078,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ 17 402 367,74 17 072 935,60
VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013
Oma pääoma
Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00
Edellisten tilikausien tulos 2 548 359,89 2 352 945,42
Tilikauden voitto (tappio) 235 252,74 195 414,47
Oma pääoma yhteensä 15 283 612,63 15 048 359,89
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 160 521,94 217 094,56
Muut velat 481 245,26 460 496,09
Siirtovelat 1 476 987,91 1 346 985,06
2 118 755,11 2 024 575,71
Vieras pääoma yhteensä 2 118 755,11 2 024 575,71
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 17 402 367,74 17 072 935,60