Vuosi 2014

Henkilöstö ja organisaatio

Hanselin palveluksessa oli 31.12.2014 yhteensä 77 henkilöä (73 henkilöä 31.12.2013, 71 henkilöä 31.12.2012). Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuonna 2014 oli 75 henkilöä (71 henkilöä vuonna 2013, 69 henkilöä vuonna 2012). Naisten osuus henkilöstöstä oli 57 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 60 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopun työsuhteista vakituisia oli 96 prosenttia (98 prosenttia vuonna 2013, 94 prosenttia vuonna 2012).

57,5 prosentilla työntekijöistä oli ylempi korkeakoulututkinto ja 13,8 prosentilla alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 18,7 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa 10,0 prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Vuoden 2014 aikana yhtiöön palkattiin 11 uutta työntekijää, joista kuusi määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti 10 työntekijää. Lähtijöistä neljä irtisanoutui, viiden määräaikainen työsopimus päättyi ja yksi jäi eläkkeelle.

Hanselin henkilöstön osaamisen kehittämisen strategista hanketta jatkettiin suunnitelman mukaisesti vuonna 2014. Osaamiskartoituksen tulosten perusteella rakennettu koulutusohjelma, ns. Hansel Akatemia 2014–2016, käynnistyi elokuussa. Tavoitteena on kasvattaa ja monipuolistaa yhtiön osaamispääomaa. Yhteistyökumppaniksi valittiin Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Hanselissa tehtiin työhyvinvointikysely vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla. Sen mukaan yhtiön työhyvinvointi on hyvällä tasolla, arvosana 3,8 asteikolla 1–5 (3,7 vuonna 2012). Esimiestyötä mitataan mm. osana työhyvinvointikyselyä ja sitä kehitetään kyselyn tulosten perusteella. Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutusta esimiestyöhön liittyen.

Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous

Vastuullisuus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät asiakokonaisuudet julkisissa hankinnoissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Vastuullisuusraportointi on vakiinnutettu osaksi yhtiön vuosittaista raportointia, ja siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti vastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.