Vuosi 2014

Katsaus vuoden 2014 tapahtumiin

Hanselin tehtävänä on lisätä tuottavuutta valtion hankintatoimeen, vuosi 2014 oli strategiakauden 2013–2017 toinen. Hanselin strategisena tavoitteena on ottaa vahvempi rooli valtiokonsernin hankintatoimen kehittämisessä ja tehdä aktiivista yhteistyötä konsernitoimijoiden kanssa. Hansel haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisissa ja innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, lisätä tarjontaa hankintojen asiantuntijapalveluissa ja ottaa käyttöön sähköiset kilpailuttamisvälineet. Lisäksi strategiakaudella panostetaan asiakas- ja toimittajayhteistyöhön, sopimusvalvontaan sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Strategian väliarvion yhteydessä lokakuussa 2014 todettiin, että toimintaympäristössä tai omistajan odotuksissa ei ole tapahtunut niin merkittäviä muutoksia, että strategiaa vuodelle 2017 olisi pitänyt muuttaa. Vuonna 2013 alkanut strategiakausi on edennyt suunnitelman mukaan. Joiltain osin eteneminen on ollut suunniteltua nopeampaa kun taas esimerkiksi sähköisen kilpailuttamisratkaisun osalta eteneminen on ollut suunniteltua hitaampaa markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi.

Vuoden 2014 alussa voimaan tulleet uudet hankintadirektiivit merkitsevät uudistuksia hankintayksiköille. Direktiivien keskeisiä tavoitteita on uudistaa ja modernisoida sääntelyä, tehostaa julkisten varojen käyttöä, parantaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia ja edistää sosiaalisten näkökulmien huomioimista. Direktiivit on saatettava kansallisesti voimaan 18.4.2016 mennessä. Hanselin toimitusjohtaja on mukana kansallisen hankintalainsäädännön uudistamista valmistelevassa työ- ja elinkeinoministeriön nimittämässä ohjausryhmässä ja lakiasiainjohtaja on mukana lain valmisteluryhmässä sekä sihteeristössä.

Hankintalainsäädännön uudistaminen vaikuttaa merkittävästi Hanselin toimintaan. Hanselin asemaan ja tehtäviin vaikuttavista muutoksista tärkeimmät liittyvät yhteishankintatoiminnon ja hankintojen tukitoimintojen määrittelyihin, rajat ylittäviin yhteishankintoihin sekä puitejärjestelyjä koskeviin uudistuksiin. Kilpailutuksiin vaikuttavia keskeisiä muutoksia ovat muun muassa hankintamenettelyjen menettelytapamuutokset, sähköisiin tiedonvaihtomenettelyihin liittyvät muutokset, velvoite hankintojen jakamiseen, sopimusmuutoksiin liittyvät velvoitteet sekä lukuisat hankintaprosessin kulkuun liittyvät muutokset. Uudessa lainsäädännössä korostetaan horisontaalipolitiikkoja, kuten ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteiden noudattamista, harmaan talouden torjuntaa sekä pk-yritysten aseman parantamista. Lisäksi uudistuksen myötä kansainväliset yhteishankinnat tulevat mahdollisiksi EU-alueella.

Yhteiskunnan digitalisoituminen luo uusia mahdollisuuksia Hanselille. Yhtiön IT-infrastruktuuria rakennetaan parhaillaan siihen suuntaan, että manuaalisen työn tekemistä voidaan edelleen vähentää. Erilaisilla palvelukokonaisuuksilla pyritään siihen, että tietoa ylläpidetään vain yhdessä paikassa, josta se on käytettävissä useisiin eri kanaviin. Lisääntyvää automatiikkaa tullaan hyödyntämään entistä enemmän asiakas- ja toimittajayhteistyössä, sopimusvalvonnassa ja hankintojen raportoinnissa. Sähköisen kilpailuttamisratkaisun hankintapäätös on tehty ja järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan. Järjestelmä tullaan ottamaan ensin käyttöön Hanselissa ja sen jälkeen käyttöä laajennetaan asiakkaisiin.

Hansel jatkaa strategian mukaisesti hankintojen asiantuntijapalveluiden merkittävää lisäämistä. Asiantuntijapalveluiden osuus liikevaihdosta vuonna 2014 oli seitsemän prosenttia, mutta sen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 82 prosenttia päätyen 671 tuhanteen euroon (368 tuhatta euroa vuonna 2013). Vuonna 2014 Hanselin suurimmat asiantuntijapalveluiden asiakkaat olivat Valtiokonttori, Oikeusrekisterikeskus, Poliisihallitus ja Liikennevirasto. Merkittäviä hankkeita oli mm. Valtiokonttorille tehty tiedon- ja asianhallintajärjestelmän kilpailutus, Oikeusrekisterikeskuksen asiakastietojärjestelmän kilpailutus ja liikenneväylien kunnossapidon tietojärjestelmän kilpailutus Liikennevirastolle. Vuonna 2014 Hansel oli mukana 86 asiakaskohtaisessa kilpailutuksessa ja näiden hankkeiden hankinta-arvo vastaa noin 230 miljoonaa euroa. Osa hankkeista on yhteiskunnallisesti merkittäviä ja tämän vuoksi erityisen mielenkiintoisia Hanselin työntekijöille.

Valtiovarainministeriö teetti valtion hankintatoimesta laajan nykytila-arvion vuonna 2013, jonka perusteella se käynnisti elokuussa 2014 valtion hankintatoimen kehityshankkeen (HANKO-hanke). Hankkeen toimikausi päättyy 29.1.2016. Hanke on jaettu neljään kehittämisalueeseen, joissa tavoitteena on mm. vahvistaa ja selkeyttää valtion hankintatoimen ohjausta ja organisointia, lisätä hankintojen suunnitelmallisuutta ja seurantaa, parantaa sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja ohjeistusta sekä kehittää hankintaosaamista. Hansel on mukana tässä hankkeessa merkittävällä työpanoksella.

Hanselin edustaja on osallistunut valtion hankintatoimen neuvottelukuntaan, johon kuuluu edustajia kaikilta valtion hallinnonaloilta sekä yliopistosektorilta. Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata hallitusohjelmassa valtion hankintatoimelle asetettujen säästötavoitteiden toteutumista, edesauttaa konsernitason tavoitteiden viemistä käytäntöön ja edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä. Neuvottelukunta on valtiovarainministeriön asettama.

Vuoden 2014 lopulla Hanselin hallitus teki päätöksen laskea useiden puitejärjestelyjen palvelumaksuprosentteja. Palvelumaksuja alentamalla Hanselin keskimääräinen palvelumaksu lähenee kohti yhtä prosenttia, mikä on yhtiön pitkän tähtäyksen tavoite. Palvelumaksuprosentin lasku ei vaaranna yhtiön taloudellista asemaa.

Hanselin hallitus päätti vuoden 2013 joulukuussa perustaa yhtiöön sisäisen tarkastuksen toiminnon, joka raportoi suoraan hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea hallitusta ja toimitusjohtajaa lain ja hallituksen työjärjestyksen mukaisissa valvontatehtävissä sekä huolehtia muista toimitusjohtajan ja hallituksen antamista tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osa-alueilla. Toiminto käynnistyi vuonna 2014 ja se ulkoistettiin yhtiön ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Vuonna 2014 tehtiin eettisten ohjeiden ja tietoturvan sisäiset tarkastukset.

Hanselilla oli vuoden 2014 lopussa markkinaoikeudessa vireillä kolme ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kaksi kilpailutukseen liittyvää oikeudenkäyntiä. Vuonna 2014 yhtiö sai kuusi markkinaoikeuden ratkaisua, joista kahdessa valitus hylättiin, kahdessa jätettiin tutkimatta ja yksi raukesi. Yksi oikeuskäsittely päättyi hankintapäätöksen kumoamiseen. Korkein hallinto-oikeus antoi vuonna 2014 yhden raukeamispäätöksen, Hansel Oy:n peruutettua valituksensa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.